Doelstelling

Het doel van stichting WiFinn is om de bewoners (mensen met een beperking) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden. Echter wanneer wij naar de zorgvraag van onze bewoners kijken, beseffen we dat zij over onvoldoende mogelijkheden beschikken om volledig zelfstandig te kunnen wonen. Met het oprichten van stichting Wifinn willen we voor hen een eigen plek (studio/appartement) creëren waar ze zich veilig en thuis zullen voelen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Dit houdt concreet in dat de bewoners waar mogelijk zelf de regie voeren en waar nodig de zorg krijgen die zij verdienen/nodig hebben. Hiervoor zullen de bewoners zorg, begeleiding en ondersteuning op maat krijgen.

WiFinn wil nauw samenwerken met hun bewoners, ouders/verzorgers, buurtbewoners en (zorg)professionals om een nieuwe (zorg)wijk te creëren.
Stichting WiFinn staat dan ook open voor samenwerken met mede initiatieven om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk/van het dorp.

Wijkgerichte zorg

Conform het landelijk beleid is het streven een wijk (buurt) te creëren waarin meerdere kwetsbare doelgroepen samenwonen (wijkgerichte GGZ). De ambities liggen in het verlengde van de algemene ambities voor de transformatie in de WMO: versterking van zelfregie en samenredzaamheid, het bieden van een ondersteuningscontinuüm, beschikbaarheid van laagdrempelige voorzieningen en zorgfuncties, flexibiliteit in de ondersteuningsintensiteit en een goede integrale samenwerking.

Inclusie en Participatie

Met alleen goede zorg zijn we er niet. Inclusie en acceptatie is minstens zo belangrijk. Zover is de samenleving echter nog niet, er rust op mensen met een beperking nog steeds een stigma; ze worden nog te vaak gezien als afwijkend en bedreigend. In Nederland is in veel gevallen nog sprake van gescheiden werelden op het gebied van werk, onderwijs, zorg en participatie.

Behalve goede contacten in de buurt, waarbij hulpverleners een belangrijke rol spelen, is ook zinvolle daginvulling (werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk etc.) cruciaal. Daarom willen we een concept uitwerken voor een inclusieve wijk, niet alleen voor mensen met ASS of met een GGZ-achtergrond, maar ook voor mensen met een andere type beperking (verstandelijk, Niet-Aangeboren-Hersenletsel, dementie, lichamelijk), analoog aan de “dementievriendelijke of senioren vriendelijke wijk”.